Uncategorized

Pripoistenie k PZP

V poslednej dobe sa stali veľmi populárnou časťou poistenia áut aj pripoistenia k PZP. Ide o čiastkové poistné programy, ktoré sa dojednávajú k základnému povinnému zmluvnému poisteniu, pričom platí, že ho rozširujú tak, aby pokrývalo nielen zodpovednosť za škody, ktoré spôsobíte vy niekomu inému, ale aj škody, ktoré spôsobia vám.

Povinné zmluvné poistenie a čo pokrýva v základe

Povinné zmluvné poistenie je povinné zo zákona a ide o poistenie zodpovednosti za škody spôsobené motorovým vozidlom na majetku, živote alebo zdraví iných.

Toto poistenie je určené pre každého, kto má motorové vozidlo, ktoré používa na cestnej komunikácii. Okrem áut je potrebné ho dojednať aj pre motocykle, prívesné vozíky alebo aj pre úžitkové vozidlá. Je povinné, nakoľko ide o poistenie, ktoré kryje prípadné škody na náklady, ktoré spôsobíte svojim vozidlom iným účastníkom premávky.

Zmyslom PZP je pokrytie takýchto udalostí:

  • v prvom rade ide o škody, ktoré spôsobíte pri dopravnej nehode niekomu inému, pričom ide o škody na majetku, najčastejšie na iných vozidlách
  • poistenie kryje samozrejme aj škody nielen na vozidlách, ale tiež na iných hnuteľných či nehnuteľných veciach, ktoré vznikli poisteným vozidlom
  • rovnako tak PZP pokrýva náhradu škody na zdraví, za čo máte ako účastník premávky tiež určitú mieru zodpovednosti, krytie sa týka všetkých osôb
  • taktiež kryje aj náhradu škody pri strate života, čiže pri úmrtí, ktoré vzniklo následkom poistnej udalosti spojenej s poisteným motorovým vozidlom

Čo PZP štandardne nepokrýva

To, čo povinné zmluvné poistenie štandardne nepokrýva, sú všetky škody, ktoré sú spôsobené vám a vášmu vozidlu. Naopak, tieto škody kryje havarijné poistenie, ktoré je na to určené, no je na rozdiel od toho PZP dobrovoľné a finančne oveľa náročnejšie.

Výsledkom je, že mnoho motoristov si práve preto havarijné poistenie nevybaví, ale chceli by mať kryté aspoň tie najvážnejšie riziká, minimálne z ich pohľadu.

Najčastejšie ide o krádež, poškodenie vozidla následkom havárie, poškodenie vozidla vplyvom živlov a prírodných udalostí alebo poistenie posádky či batožiny vo vozidle. Práve pre túto skupinu klientov sú určené pripoistenia k PZP, ktoré sa na takéto čiastkové udalosti vzťahujú. Oproti havarijnému poisteniu ale majú obvykle užší záber.

Pripoistenia k PZP, ktoré sú v ponuke

Pripoistenia teda slúžia na pokrytie tých udalostí, prípadov a možností, ktoré nie sú pokryté základným povinným zmluvným poistením, ale pokrýva ich havarijné poistenie. Aby ste si ho nemuseli uzatvárať, dokážete si k PZP dojednať konkrétne pripoistenie.

Tu sú základné pripoistenia, ktoré sú v ponuke:

Pripoistenie skiel: Prvým typom pripoistenia je pripoistenie týkajúce sa skiel na vozidle. Obvykle sú pokryté čelné sklo, bočné sklá aj zadné sklo, naopak, spätné zrkadlá alebo strešné okno nie sú zahrnuté v pripoistení. Pripoistenie sa týka poškodenia skla čiastočne, napríklad kamienkom, ale aj celkovo, obvykle v dôsledku havárie vozidla.

Pripoistenie poškodenia živlami: Vozidlo môže byť poškodené nielen v dôsledku nehody, ale aj búrkou, bleskom, dažďom, krúpami, zosuvom pôdy, povodňou, zatopením či inými prírodnými živlami. Práve pre tieto účely slúži pripoistenie, ktoré pokrýva náklady na škody, ktoré takto vzniknú, či už ide o čiastočnú alebo o totálnu škodu.

Výtlky a pripoistenie poškodenia kolies: Špeciálne na našich cestách má opodstatnenie aj poškodenie vozidla vplyvom výtlkov na ceste alebo nejakých iných nerovností, ktoré môžu spôsobiť defekt, poškodenie disku alebo aj rozsiahlejšie škody. Toto pripoistenie pokrýva náklady na opravy alebo výmeny, v závislosti od podmienok.

Pripoistenie krádeže vozidla: Odcudzenie vozidla je nočnou morou zrejme každého motoristu a presne na to je určené toto pripoistenie. Jeho úlohou je aspoň čiastočná finančná kompenzácia po odcudzení vozidla, no je tu jedno „ale“. Na rozdiel od bežného havarijného poistenia je však pokrytie nižšie a finančné výrazne limitované.

Pripoistenie stretu so zverou: Počas jazdy, ale aj mimo nej, sa vám môže prihodiť tiež stret so zverou, najmä divokou zverou v zalesnených oblastiach. Práve na finančné krytie škôd tohto druhu sa vzťahuje pripoistenie stretu so zverou, niektoré poisťovne môžu mať krytie rozšírené aj na hospodárske zvieratá a poškodenie v pokoji.

Pripoistenie úrazu posádky: Ak nemáte dojednané samostatné úrazové poistenie, môže sa vám hodiť pripoistenie posádky k PZP. Týmto poistením máte možnosť pokryť náklady na škody alebo odškodnenie posádky pri úraze či smrti, ktoré budú spojené so škodovou udalosťou, na ktorú sa vzťahuje PZP. Pokryté býva aj denné odškodné a hospitalizácia.

Pripoistenie batožiny: Posledným pomerne často využívaným pripoistením je poistenie batožiny, čiže nákladov na jej stratu, poškodenie alebo odcudzenie. Tu sa podmienky poisťovní môžu natoľko líšiť, že niektoré pokrývajú iba batožinu nachádzajúcu sa priamo vo vozidle, iné aj v strešnom nosiči. Niektoré zas nekryjú krádež.

Všetky typy pripoistení, ich porovnanie a PZP kalkulačku s možnosťou uzavretia PZP online nájdete na poistit.sk

Čo zvážiť pri výbere a porovnaní pripoistení k PZP

Pripoistení je veľké množstvo a väčšina poisťovní ich ponúka takmer všetky zo spomínaného zoznamu. Riaďte sa tým, či ich potrebujete a v akom rozsahu.

Pri výbere najlepších pripoistení zvážte najmä:

  • šírku daného krytia, čiže na aké udalosti sa pripoistenie vzťahuje, ako ich pokrýva, či nie sú v poistení nejaké výnimky a výluky a iné obmedzenia
  • finančné krytie, nakoľko pri pripoistení býva obvykle nižší limit finančného plnenia na danú udalosť, ako má plnohodnotné havarijné poistenie
  • cenu daného pripoistenia, ktorá obvykle súvisí aj s finančným limitom, v tomto ohľade ide najmä o navýšenie ceny za poistenie oproti základnému PZP
  • to, či si môžete pripoistenia vyberať individuálne podľa danej situácie, alebo je nutné si ich vyberať po balíkoch, kde nemáte flexibilnú voľbu

Ak by ste si chceli dohodnúť k PZP aj pripoistenia, najlepšie spravíte, ak si ich porovnáte a prehľadne si zoradíte všetky ich plusy, mínusy, náklady a benefity. S tým vám môžu bez väčších problémov pomôcť online kalkulačky a porovnávače PZP.

Pripoistenie k PZP a povinne
Komentáre vypnuté na Pripoistenie k PZP