Územná platnosť PZP Generali a obmedzenia predmetu poistenia
Uncategorized

Územná platnosť PZP Generali a obmedzenia predmetu poistenia

PZP od Generali platí ako poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničných krajinách, ktoré spadajú pod členstvo v rámci Kancelárie zelenej karty.

Ak ide o zahraničie, poistenie platí v:

  • členských krajinách Európskej únie, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty, pričom v tomto prípade sa poskytuje poistné plnenie podľa predpisov daného štátu
  • v ostatných Európsky krajinách, ktoré síce nie sú členmi Európskej únie, ale sú členmi Kancelárie zelenej karty, patria sem napríklad niektoré severské a balkánske štáty
  • v krajinách mimo Európsky kontinent, napríklad ide o Turecko, Rusko či Izrael, kde však môžu platiť individuálne obmedzenia a limity pre poistné plnenie

Zároveň si treba uvedomiť, že PZP je v prvom rade poistením zodpovednosti voči tretím osobám. Štandardne teda nehradí škody spôsobené na vlastnom vozidle, pokiaľ nemáte dojednaný vyšší balíček a pripostenia. Okrem toho sú s poistením spojené aj viaceré výluky.

Medzi tie predmety poistenia, ktoré nie sú hradené z PZP, patria aj:

  • škody vzniknuté pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických  pretekoch a súťažiach, prípadne aj počas prípravných jázd k pretekom a súťažiam
  • škody vzniknuté pracovnou činnosťou motorového vozidla alebo pracovného stroja, rovnako tak škody spôsobené manipuláciou s nákladom pri stojacom vozidle
  • škody, ktoré utrpel vodič poisteného motorového vozidla, prípadne škody, za ktoré vodič zodpovedá manželovi či osobám, ktoré s nim žijú v spoločnej domácnosti

ŠPECIFICKÉ SITUÁCIE

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE NEKRYJE TIEŽ ŠKODY PRI NIEKTORÝCH ŠPECIFICKÝCH SITUÁCIÁCH, NAJMÄ AK IDE O ŠKODY SPÔSOBENÉ JADROVOU ENERGIOU ALEBO VZNIKNUTÉ V PRÍČINNEJ SÚVISLOSTI S NÁSILNÝMI ČI VOJNOVÝMI ČINMI ALEBO V SÚVISLOSTI SO ZÁSAHOM ÚRADNEJ A ŠTÁTNEJ MOCI.

Asistenčné služby k PZP Generali

Poisťovňa Generali poskytuje k poisteniu dve úrovne asistenčných služieb. Štandardná úroveň zvaná Klasik zabezpečuje základný servis so základnou úrovňou limitov pre poistnú udalosť, vyššia úroveň poskytuje širšie služby a to tak doma, ako aj v zahraničí.

Asistenčné služby Klasik zahŕňajú tieto praktické služby:

  • opravu vozidla na mieste, ak je vozidlo neopraviteľné na mieste, tak jeho odťah a úschovu, rovnako tak repatriáciu vozidla do vlasti či jeho zošrotovanie po nehode
  • ubytovanie v prípade neriešiteľnej poruchy alebo v prípade krádeže vozidla, v prípade poistnej udalosti v zahraničí aj zabezpečenie vlakovej či leteckej dopravy domov
  • odoslanie náhradných dielov v prípade poruchy a nehody, v zahraničí v prípade poruchy a nehody aj možnosť poskytnutia pôžičky na opravu do výšky 5 000 €
  • právnu asistenciu v prípade správneho a civilného sporu, ktorá zahŕňa tak právne zastúpenie, ako aj informácie, analýzy podkladov, mediáciu a poradenstvo

Cena, zľavy a bonusy PZP Generali

Pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom sú častou súčasťou obchodnej politiky rôzne zľavy, akcie či bonusy. Týmto spôsobom je možné znížiť ceny PZP aj o viac ako polovicu, pričom podobné finančné zvýhodnenia poskytuje aj Generali.

Poisťovňa pri povinnom zmluvnom poistení ponúka nasledovné možnosti:

Bonus za bezškodový priebeh: Najčastejším a typickým bonusom, ktorý poisťovne pri PZP uplatňujú, je bonus za bezškodový priebeh. Generali skúma a zohľadňuje obdobie posledných 3 až 7 rokov. Čím dlhšie ste nemali škodovú udalosť alebo nehodu hradenú z povinného zmluvného poistenia, tým vyšší môžete získať bonus za bezškodový priebeh a to až 60 %.

Zľava pre niektorých vodičov: Nižšie ročné poistenie za povinné zmluvné poistenie v Generali získajú aj tí vodiči, ktorí patria medzi zvýhodnené a menej rizikové skupiny. V Generali platí jednoduché pravidlo, že čím vyšší vek, tým nižšie riziko spôsobenia škodovej udalosti. Tým pádom majú skúsenejší a starší vodiči aj nižšiu cenu za PZP.

Zľava pre niektoré vozidlá: Okrem vodičov zvýhodňuje Generali pri svojom PZP aj niektoré vozidlá. Ide hlavne o vybrané značky áut, ale do úvahy sa berie aj vek vozidla. Ak ste majiteľom staršieho auta, napríklad vo veku nad 12 rokov, získate v poisťovni nižšiu sumu za ročné poistenie. Svoju úlohu zohráva aj výkon motora a bydlisko poistníka.

Pri uzatváraní poistky na auto nezabudnite na pripoistenia napr. pre zver, vandalizmus alebo krupobitie.

ROČNÉ AJ ŠTVRŤROČNÉ PLATENIE

POISTNÉ ZA POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE V GENERALI MÔŽETE ZAPLATIŤ V JEDNEJ, ALE AJ V ŠTYROCH SPLÁTKACH. POISŤOVŇA TOTIŽ UMOŽŇUJE PRI UZATVORENÍ ZMLUVY VÝBER POČTU SPLÁTOK, TAKŽE VIETE POISTENIE ZAPLATIŤ AJ NA ROK VOPRED, ALE AJ NA NAJBLIŽŠÍ ŠTVRŤROK.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie PZP Generali

Poisťovňu Generali môžete kontaktovať priamo prostredníctvom viacerých telefonických liniek aj emailom. Najčastejšie sa to využíva pre získanie ďalších informácií o poistení, prípadne vtedy, ak chcete nahlásiť poistnú udalosť alebo potrebujete asistenčné služby.

Tu sú adresa a oficiálne údaje pre kontaktovanie poisťovne:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava.

Infolinka : Poisťovňa Generali prevádzkuje aj infolinku a to na čísle 02 38 11 11 17. Ide o kontaktné centrum, ktoré funguje v čase od 08:00 do 16:00 a slúži pre získanie informácií o PZP a aktuálnych poistných podmienkach či parametroch. Na infolinke ale aj prostredníctvom mailu môžete tiež nahlásiť poistnú udalosť týkajúcu sa PZP.

Telefón pre asistenčné služby: Ak máte uzavreté PZP od Generali a potrebujete využiť asistenčné služby, môžete tak spraviť kedykoľvek 24 hodín denne. Ak budete volať zo Slovenska, telefón na linku je 0800 121 122. Ak potrebujete asistenčné služby zo zahraničia, použite špeciálny kontakt na pevnú linku + 421 2 58 57 22 66.

Výpoveď a zrušenie: Ak chcete požiadať o odhlásenie a zrušenie povinného zmluvného poistenia, na vyššie uvedenú adresu môžete poslať písomnú výpoveď PZP. Aby bola výpoveď účinná, musí byť podaná zo zákonného dôvodu, prípadne najneskôr 6 týždňov pred uplynutím výročia dojednania zmluvy o povinnom zmluvnom poistení.

Komentáre vypnuté na Územná platnosť PZP Generali a obmedzenia predmetu poistenia